مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی

مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی

هدف از این مبانی نظری بررسی تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی در نهادهای دانش محور می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 114
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک

تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی در نهادهای دانش محور

 
 
 
چکیده
خلاقیت یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین ویژگی‌های انسان است که تقریبا همه ابعاد و جنبه‌های زندگی و تمدن وی را تحت تاثیر کامل خود قرار می‌دهد. در عصر تحولات و تغییرات سریع، سازمان‌هایی در جرگه موسسات موفق قرار می‌گیرند که مرتبا دانش جدید تولید نموده، آنرا در سطح سازمان گسترش داده و با سرعت زیاد از آن در محصولات و خدماتی که ارائه می‌دهند استفاده کنند. مدیریت دانش توانایی خرد جمعی در افزایش پاسخ گویی و نوآوری است. برای اینکه مدیریت دانش قابلیت اصلی سازمان شود، وجود سه مولفه مهم اجتماعی- فرهنگی، سازمانی و فناوری ضروری است. با ترکیب این مولفه‌ها نظام مدیریت دانش خلق می‌شود.
 
بررسی میزان تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی جهت استفاده از آن برای توجیه مدیران ارشد نهادهای دانش محور و پیوند هر چه بیشتر علم مدیریت دانش با یکی از مفاهیم مهم رفتار سازمانی یعنی خلاقیت، با تعیین میزان تاثیر نظام مدیریت دانش بر آن از اهداف اصلی این پژوهش می‌باشد.
 
به این منظور میزان تاثیر انواع نظام (سیستم)‌های اصلی مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی در سازمان‌های دانش محور از طریق مصاحبه با مدیران تمامی شرکتهای مشاوره مدیریت فعال در حوزه ی مدیریت دانش بعنوان شاخص ترین نهادهای دانش محور در ایران طی یک پژوهش کیفی سنجیده شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد پیاده سازی نظام مدیریت دانش بر روی خلاقیت، مخصوصا خلاقیت سازمانی در نهادهای دانش محور تاثیر مستقیم دارد.
 
 
 
کلید واژه ها:
مدیریت دانش
خلاقیت سازمانی
نهاد دانش محور
نظام مدیریت دانش
 
 
 
 
مقدمه
در عصر حاضر كه عصر دانایی نامیده می‌شود، سازمانها شاهد محیط‌هایی هستند كه روز به روز پویاتر و چالش برانگیزتر می‌شوند. تغییر و تحول جزء جدایی ناپذیر دنیای امروزی است، به عبارت دیگر تنها جزء ثابت تغییر است. امروزه به سرمایه‌های نامشهود و معنوی كه همان دانش نامیده می‌شوند، به عنوان یك عامل مهم و حیاتی می‌نگرند. به بیان دیگر، سازمانهایی در برابر تغییرها و تحولها پیروز خواهند بود كه بتوانند سرمایه نامشهود و معنوی (دانش) خود را بهبود و توسعه بخشند (ملكی نیا، بجانی، 1388).مدیریت دانش فرآیند خلق ارزش از دارایی‌های نامحسوس سازمان است. دارایی‌های نامحسوس همچنین بعنوان سرمایه‌ی معنوی، شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی یا سرمایه مشتری می‌باشد. سرمایه‌ی انسانی، قدرت مغز و معلومات کارکنان در سازمان می‌باشد. سرمایه‌ی ساختاری نیز به دارایی‌های معنوی اطلاق می‌شود که نمی‌تواند به آسانی توسط کارکنان به خانه برده شود (لیبوویتز  ، 1957).
نظام (سیستم)‌های اصلی مدیریت دانش عبارتند از: نظام‌های مدیریت اسناد و مدارک، نظام‌های پشتیبان تصمیم، نظام‌های پشتیبان گروه، نظام‌های اطلاعاتی مدیران اجرایی، نظام‌های مدیریت جریان کار، و نظام‌های مدیریت ارتباط با مشتری (جاشاپارا، 2004).
 
بدون تردید “خلاقیت و نوآوری” یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین ویژگی‌های انسان است که تقریبا همه ابعاد و جنبه‌های زندگی و تمدن وی را تحت تاثیر کامل خود قرارمی‌دهد. در واقع تمام علوم و فنون و هنرها و به‌طور کلی همه تمدن انسان محصول خلاقیت است و در این خصوص نقش تکوینی و تکاملی دارد (زمین پرداز، 1389).پل رومر  كه از منتقدان «اقتصاد دانش» به شمار می‌آید، گفته است فقط منابع دانش و تفكرات، دارای استعداد نامحدودی برای رشد هستند. انتقال نظام‌مند دانش، به طور عام بر كل فعالیت سازمان و به طور خاص بر كار تک‌تک اعضا و كاركنان آن تأثیر می‌گذارد، به همه آنان سود ‌رسانده و اثربخشی، كارآیی و بهره وری را افزایش می‌دهد. به این ترتیب، خلاقیت‌ها از كاربرد دانش موجود و خلق نظرات جدید در انتقال نظام‌مند دانش، ریشه می‌گیرند و انتقال‌دهندگان، دریافت‌کنندگان و واسطه‌های دانش مورد نیاز، به دلیل تسهیم دانش، قیمتی مناسب را به شكل پیشرفت در كار و یا كسب موقعیت بهتر، دریافت می‌نمایند (عبدالکریمی، 1382).
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
 
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 14
2-1- مبانی نظری 14
2-1-1- مقدمه 14
2-1-2- مدیریت دانش 17
2-1-2-1- چرخه‌ی دانش 17
شکل 2-1: حلقه تبدیل دانش (رادینگ، آلن؛ 1998، به نقل از لطیفی؛ 1383) 18
شکل 2-2: گامهای اصلی چرخه مدیریت دانش (ویگ، 1993) 18
2-1-2-2- هرم دانش 19
شکل 2-3: هرم دانش (عالم تبریز، محمد رحیمی، 1387) 19
2-1-2-3- توسعه دانش 19
2-1-2-4- اشتراک و توزیع دانش 20
2-1-2-5- مدیریت دانش 20
2-1-2-6- مدل‌های مدیریت دانش 24
رده بندی مدل‌ها: 24
2-1-2-6-1- مدل شبکه 24
2-1-2-6-2- مدل‌های شناختی 25
2-1-2-6-3- مدل‌های انجمنی / ارتباطی 25
2-1-2-6-4- مدل‌های فلسفی 26
2-1-2-6-5- مدل هیسیگ 27
2-1-2-6-6- مدل مك الروی 28
شکل 2-4: دوره عمر دانش(برگرون، 2003) 29
شکل 2-5: تولید دانش در زمینه‌های مختلف (فراپائولو، 2006، به نقل از احمدی؛ 1387) 31
2-1-2-6-8- مدل بكوویتز و  ویلیامز 31
شکل 2-6: عناصر بنیادی مدیریت دانش (پروست، روب، رومهاردت، 2000، به نقل از حسینی خواه؛ 1385) 35
جدول 2-1: مراحل و ابزارهای مدل پایه‌های ساختمان دانش 38
2-1-2-6-10- مدل بك من 39
2-1-2-6-11- مدل نوناکا و تاکئوچی 40
الف) اجتماعی شدن- از ضمنی به ضمنی: 40
د) درونی سازی – از صریح به ضمنی 42
شکل 2-7: مدل نوناکا و تاکئوچی (حسینقلی زاده 1387) 44
2-1-2-7- فرهنگ مدیریت دانش 44
2-1-2-8- نظام مدیریت دانش 45
جدول 2-2: مقایسه دیدگاه‌های عینیت گرا و عمل گرا درباره‌ی دانش 46
جدول 2-3: تاکید موضوعی ادبیات مدیریت دانش اولیه (اسکاربرو و همکاران، 2001) 48
2-1-2-9- انواع نظام مدیریت دانش 49
2-1-2-9-1- نظام‌های مدیریت اسناد و مدارک 49
جدول 2-4: فرآیند اجرای نظام مدیریت اسناد و مدارک 50
2-1-2-9-2- نظام‌های پشتیبان تصمیم 52
2-1-2-9-3- نظام‌های پشتیبان گروه 56
2-1-2-9-4- نظام‌های اطلاعاتی مدیران اجرایی 58
2-1-2-9-5- نظام‌های مدیریت جریان کار 59
شکل 2-8: اجزای نظام مدیریت جریان کار (جاشاپارا، 2004) 60
2-1-2-9-6- نظام‌های مدیریت ارتباط با مشتری 61
توسعه CRM باید مبتنی بر کاری دقیق و حساب شده شامل مراحل زیر باشد: 62
2-1-2-10- عوامل مؤثر بر طراحی و اجرای نظام مدیریت دانش 63
شکل 2-9: عوامل مؤثر در نظام مدیریت دانش سازمان (مهرعلی‌زاده، عبدی، 1388) 64
2-1-2-12- فرهنگ سازی مدیریت دانش 65
2-1-3- سازمان (نهاد) دانش محور 66
سازمان‌های دانش محور دارای سه ویژگی عمده‌ی زیر هستند: 67
2-1-4- خلاقیت 71
2-1-4-2- نوآوری 75
شکل 2-10: تفاوت مفهومی بین خلاقیت و نوآوری (گاروین، 2004) 77
شکل 2-11: ارتباط افراد خلاق و نوآور (رمضانی، 1388) 78
2-1-4-4- مراحل خلاقیت 79
شکل 2-12: مراحل خلاقیت از نظر آمابیل (رمضانی، 1388) 80
شکل 2-13: مراحل خلاقیت از نظر آلبریشت (رمضانی، 1388) 81
2-1-4-5- فرآیند خلاقیت 82
2-1-4-5-1- دیدگاه‌های فرآیند خلاقیت 82
2-1-4-5-2- مدل‌های فرآیند خلاقیت 83
2-1-4-5-2-1- مدل والاس 83
2-1-4-5-2-2- مدل روسمن 83
2-1-4-5-2-3- مدل اسبورن 84
2-1-4-5-2-4- مدل کوبرگ و بگنال 84
2-1-4-5-2-5- مدل آلبریشت 85
2-1-4-5-2-6- مدل کونتز و اودانل 85
2-1-4-5-2-8- مدل پارنز 86
2-1-4-5-2-9- مدل سایمون 86
2-1-4-5-2-11- مدل پلسک 87
2-1-4-6- تكنیك خلاقیت نظام یافته TRIZ 87
2-1-4-7- تكنیك‌های خلاقیت 89
2-1-4-8- عوامل باز دارنده خلاقیت 89
2-1-4-9- عوامل محرک خلاقیت و نوآوری 90
2-1-4-10- عوامل تاثیرگذار بر سازمان‌های خلاق 91
2-1-4-11- ویژگی‌های سازمان خلاق 92
2-1-4-12- انگیزه‌ها 93
2-2- پیشینه تحقیق 94
2-2-1- تحقیقات داخلی 94
2-2-2- تحقیقات خارجی 98
2-2-3- مقایسه پیشینه تحقیقات با موضوع این تحقیق 99
2-3- چارچوب مفهومی تحقیق 100
2-4- جمع بندی 101
 
 
منابع و مأخذ
6-1- منابع فارسی 125
6-2- منابع انگلیسی 129
 
 
 
فهرست اشکال و جداول
شکل 2-1: حلقه تبدیل دانش 16
شکل 2-2: گامهای اصلی چرخه مدیریت دانش 17
شکل 2-3: هرم دانش 17
شکل 2-4: دوره عمر دانش 25
شکل 2-5: تولید دانش در زمینه‌های مختلف 27
شکل 2-6: عناصر بنیادی مدیریت دانش 31
جدول 2-1: مراحل و ابزارهای مدل پایه‌های ساختمان دانش 33
شکل 2-7: مدل نوناکا و تاکئوچی 38
جدول 2-2: مقایسه دیدگاه‌های عینیت گرا و عمل گرا درباره‌ی دانش 40
جدول 2-3: تاکید موضوعی ادبیات مدیریت دانش اولیه 41
جدول 2-4: فرآیند اجرای نظام مدیریت اسناد و مدارک 43
شکل 2-8: اجزای نظام مدیریت جریان کار 51
شکل 2-9: عوامل مؤثر در نظام مدیریت دانش سازمان 54
شکل 2-10: تفاوت مفهومی بین خلاقیت و نوآوری 65
شکل 2-11: ارتباط افراد خلاق و نوآور 66
شکل 2-12: مراحل خلاقیت از نظر آمابیل 68
شکل 2-13: مراحل خلاقیت از نظر آلبریشت 69
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از download

خرید فایل word مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از download

دانلود پروژه مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از download

خرید پروژه مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از download

دانلود فایل مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از download

دانلود پروژه مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از download

خرید پروژه مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از download

دانلود مقاله مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از download

دریافت مقاله مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از download

خرید فایل مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از download

دانلود تحقیق مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از download

خرید مقاله مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از download

دانلود مقاله مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از www

خرید پروژه مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از www

دانلود فایل مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از www

دریافت فایل word مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از www

دانلود فایل مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از www

دریافت فایل word مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از www

دانلود فایل word مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از www

خرید فایل مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از www

دانلود تحقیق مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از www

دانلود پروژه مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از www

خرید کارآموزی مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از www

دانلود مقاله مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از pdf

خرید فایل مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از pdf

خرید فایل مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از pdf

خرید فایل مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از pdf

دانلود فایل مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از word

دریافت فایل مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از word

دانلود فایل مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از word

خرید فایل word مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از word

دانلود پروژه مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از word

دریافت فایل مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از word

دانلود پروژه مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از word

دانلود پروژه مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از word

دانلود فایل مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از word

دریافت فایل مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از word

دانلود پروژه مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از word

دریافت تحقیق مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از free

دانلود مقاله مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از free

خرید تحقیق مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از free

دانلود پروژه مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از free

دانلود فایل word مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از free

دریافت مقاله مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از free

دانلود فایل مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از free

دانلود فایل مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از free

خرید کارآموزی مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از free

دریافت فایل word مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از free

خرید تحقیق مبانی نظری تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی از free


مطالب تصادفی